Preskočiť na obsah

Historické pramene hovoria, že kostol v Obyciach bol postavený pravdepodobne v roku 1750 a rekonštruovaný v roku 1898. Kaplnka sv. Anny, ktorá sa nachádza na cintoríne, je časťou pôvodného kostola – presbytérium. Keďže sa dedina rozrastala, starý kostol nestačil. Ďalším, jeho oveľa vážnejší problémom, bola ohrozená statika ( z dôvodu sadania základov, praskania múrov a posunu celej stavby ), a tak bol úradne zatvorený.

To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa veriaci z Obýc rozhodli pre stavbu nového kostola. Pri určovaní nového miesta pre kostol prevládali dva názory. Jedna skupina chcela postaviť nový kostol na mieste toho pôvodného – na cintoríne. Druhá skupina chcela mať kostol tam, kde je postavený teraz, lebo predpokladali, že obec sa bude rozrastať. Čas ukázal a jednoznačne potvrdil vhodnosť vybraného miesta.

Zásadný obrat nastal príchodom pána dekana Perneckého na faru Opatovce (dnes obec Žitavany ), kam obec ako filiálka patrila. Veľmi mu záležalo na stavbe nového kostola v Obyciach, preto sa spolu s cirkevným výborom snažili pred začatím stavby zabezpečiť dosť peňazí na výstavbu kostola. Cirkevný výbor v tej dobre tvorili títo členovia: Marek Šabo (Syslov), Vasil Šurda, Jodok Klikáč, Ladislav Petrovič, Ján Šlosiar, Rafael Minár, Antoš Šabo, Michal Šurda, Anton Strečka, Leo Jurík, Jozef Jurík a Ján Petrovič (kostolník).

Príjem financií na stavbu kostola pochádzal z príjmov urbárskeho lesa, Legiolomu Obyce, tiež aj z pasienkového družstva. V tom čase bola stanovená tzv. cirkevná daň. Kto mal majetok, platil stanovenú sadzbu podľa veľkosti majetku a počtu rodinných príslušníkov. Kto nemal majetok, platil len stanovenú finančnú čiastku podľa počtu členov v domácnosti.

Základný kameň bol posvätený v júli 1941. Stavbu viedol staviteľ p. Bocian, ktorý pochádzal zo Zlatých Moraviec. Na stavbe kostola pracovali miestni veriaci veľmi usilovne. Nemôžeme nespomenúť šikovnosť rúk obyckých kamenárov. Stavba veľmi rýchlo napredovala, získané financie sa minuli, príjmy boli nižšie ako výdavky. Po porade s cirkevným výborom sa rozhodli pre pôžičku 150 000 Kčs. Ručiteľmi sa so svojimi majetkami stali: Jodok Klikáč, Vasil Šurda, Šimon Šabo (Benčekov), Adam Šabo, Antoš Šabo a Damín Šabo (Žemberov). Vďaka tejto pôžičke mohol byť kostol dokončený 25. októbra 1942 a na sviatok Krista Kráľa aj posvätený trnavským biskupom Michalom Buzalkom.

Kostol bol postavený v rekordnom čase, a to za 15 mesiacov. Celkový náklad na výstavbu kostola bol 950 000 Kčs.

Vnútorné vybavenie chrámu v čase posviacky bolo nasledovné:
– hlavný oltár so sochou Božského srdca
( socha Krista Kráľa bola kúpená dodatočne Michalom Šurdom)
– lustre kúpili obyckí baníci a trubači
– večné svetlo kúpil Tomáš Baťo
– lavice zhotovil stolársky majster Jozef Horvát
– Po vysviacke kostola bol nainštalovaný organ, ktorý neskôr v roku 1978 vymenili za nový
– V roku 1952 bola posvätená maľovka kostola.Maľovanie kostola realizoval p. Drapka z obce Čajkov a p. Ondriaš z obce Machulince.
– Krížová cesta bola osadená v roku 1953 stolárom Ladislavom Ďurdiakom.
– V roku 1954 bola postavená jaskyňa Lurdskej Panny Márie, práce previedol p. Ambróz Švolík.

Michal Šabo – vek 21 rokov (Syslov).

 Fotografia vznikla v roku 1942, pracoval  pri stavbe kostola ako murár a kamenár, juhovýchodný pohľad na južnú sakristiu

 ( v súčasnosti technická miestnosť ). 

V prípade, že máte doma dobové fotografie zo stavby kostola alebo fary, kde sa dá hodnoverne doložiť pôvod pošlite ich na adresu:  obyce@nrb.sk